ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង 360 ដឺក្រេ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង់ធនធានមនុស្ស (HR)សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃក្រុមហ៊ុន។កម្មវិធីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការរបស់ទាំងពីផ្នែករដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិករបស់ពួកគេ។ បុគ្គលិក, និងបង់កម្លាំងពលកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកនឺងងាយស្រួសក្នុងកាគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញលេញនៃដំណើរកាងារទាំងអស់របស់បុគ្គលិកនៅក្នុងពេលតែមួយ ប្រព័ន្ធវិចារណញាណ។ ទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គឺនឹងរក្សាទុកនៅតែមួយកន្លែងដែលសាមញ្ញនិងងាយស្រួលប្រើ។និយោជិកសូម្បីតែធ្វើការបញ្ចូលទិន្ន័យភាគច្រើនហើយអាចទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដោយផ្អែកលើការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានកំណត់ប្រព័ន្ធអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្ដិនូវច្បាប់និងការរៀបចំរបស់អង្គការនៅម៉ោងការងារដូច្នេះអាចជួយគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានប្រសើរជាងមុន ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិចារណាបុគ្គលិកបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមជាបេក្ខជនសម្រាប់តួនាទីដែលអាចរកបាន។
Image

គណនេយ្យ FrontAccounting -- Kanakny

ជាកញ្ចប់កម្មវិធីគណនេយ្យដែលបានបង្កើតនិងលក់ដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណេត ផលិតផល QuickBooks ផ្តោតសំខាន់ទៅលើអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនិងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីគណនេយ្យនៅលើបរិវេណក៏ដូចជាកំណែដែលមានមូលដ្ឋានលើ cloud-basedដែលទទួលយកការទូទាត់អាជីវកម្មគ្រប់គ្រងនិងចំណាយវិក័យប័ត្រនិងមុខងារប្រាក់ខែ។
Image

Gym Master is easy-to-use gym and health club membership management software

GymMaster is gynn software designed to make it easy to maintain detailed records of your members and their memberships, book classes and trainers, process and track sales, and communicate en mass with the right members at the right time.

Designed to fit clubs of all sizes, this gym software is feature­ packed. With a full booking system, point of sale, website integration, billing integration, a mobile app for staff and members, online booking for clients, and 24/7 door access control, GymMaster has allyou need to more efficiently run your gym.

Image

CRM

All YetiForce’s features were meticulously designed to complement each other. We believe that well-designed software cannot be hard to use and complicated, which is why our functionalities are very intuitive and user friendly. We want YetiForce to adapt to the user - not the other way round. 
Main Feature

1. Calendar : The Calendar module is used to plan and manage all your business activities. It was developed with special attention to meet the expectations of the most demanding professionals. It is equipped with all the functions that are needed for effective time management as well as human resources.

2. Companies and Contacts : This functionality consists of 6 modules: Leads, Accounts, Partners, Vendors, Competition, Contacts.

3. Mail : YetiForce has a built-in e-mail module, so you can send and receive e-mails directly to your system. This guarantees high security and ensures that all your e-mails are completely confidential.

4. Sales : This functionality consists of 9 modules: Opportunities, Sales enquiries, Sales requirements, Calculations, Quotes, Sales Orders, Recurring Sales Orders Vendor Enquiries, Price Books
Image

QUICKBOOKS

ក្រុមហ៊ុនអ៊ីពេញខូអិលធីឌី - ប្រូម៉ូសិនសម្រាប់កម្មវិធីQuick Books ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ចាប់ផ្ដើមជាមួយតម្លៃទាបជាង 19.99ដុល្លារ ក្នុង១ខែ

ការផ្ដល់ជូនមាន - ដាក់អាជ្ញាប័ណ្ណ  -  អនឡាញ និង ដំណោះស្រាយម៉ាស៊ីនមេនៃកម្មវិធី Quick Book - ជាមួយការតំឡើង,រៀបចំ,ការប្រឹក្សា,បណ្ដុះបណ្ដាល, សេវាកម្មគណនេយ្យ, រៀបចំពន្ធ និង ប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម។ *

ដំណភ្ជាប់ជាមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និង កម្មវិធីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ រូមបញ្ចូលទាំង API សម្រាប់ទម្រង់ពន្ធដារ។ *

* លក្ខខ័ណ្ឌត្រូវបានអនុវត្តន៍